:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกวดราคา / สอบราคา เลขโครงการ ประกาศที่ ขาย/รับ แบบ รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง ประกาศ
วันที่ ถึงวันที่ วันที่ ถึงวันที่
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/11/2561
  จ้างออกแบบอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 61097224534 อ.1/2561 10/10/2561 26/10/2561 29/10/2561 29/10/2561 31/10/2561 10/10/2561
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097762036 B (จ) 2/2562 5/10/2561 12/10/2561 16/10/2561 5/10/2561
  ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097762192 B (จ) 1/2562 5/10/2561 12/10/2561 16/10/2561 5/10/2561
  ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097481378 ฺB (จ) 3/2561 28/9/2561 12/10/2561 16/10/2561 28/9/2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณภายนอกอาคาร ถนนและลานจอดรถยนต์อาคารอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097469468 ฺB (จ) 2/2561 27/9/2561 11/10/2561 12/10/2561 27/9/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบห้องพัก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097351229 B (ซ)23/2561 24/9/2561 2/10/2561 3/10/2561 24/9/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097345154 B (ซ) 22/2561 24/9/2561 2/10/2561 3/10/2561 24/9/2561
  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องแม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097242703 B (ซ)21/2561 21/9/2561 10/10/2561 11/10/2561 21/9/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายและ wifi อาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61077163133 B (ซ)20/2561 16/7/2561 30/7/2561 31/7/2561 16/7/2561
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตและระบบโสตทัศน์ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61057294308 B (ซ) 19/2561 10/7/2561 31/7/2561 1/8/2561 10/7/2561
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จำนวน 56 เครื่อง ครั้งที่ 2 61047277893 B (ซ) 18/2561 30/4/2561 7/5/2561 9/5/2561 30/4/2561
  ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61027326942 B (ซ) 17/2561 2/3/2561 16/3/2561 19/3/2561 2/3/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาบัญชี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61027152743 B (ซ) 15/2561 15/2/2561 22/2/2561 23/2/2561 15/2/2561
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/1/2561
 
จำนวนทั้งหมด  532 ประกาศ  36 หน้า
footer
 
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.