:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกวดราคา / สอบราคา เลขโครงการ ประกาศที่ ขาย/รับ แบบ รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง ประกาศ
วันที่ ถึงวันที่ วันที่ ถึงวันที่
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบห้องพัก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097351229 bid (ซ)23/2561 24/9/2561 2/10/2561 3/10/2561 24/9/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097345154 bid (ซ) 22/2561 24/9/2561 2/10/2561 3/10/2561 24/9/2561
  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องแม่ข่าย (Server) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61097242703 bid (ซ)21/2561 21/9/2561 10/10/2561 11/10/2561 21/9/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายและ wifi อาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61077163133 bid (ซ)20/2561 16/7/2561 30/7/2561 31/7/2561 16/7/2561
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตและระบบโสตทัศน์ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61057294308 bid (ซ) 19/2561 10/7/2561 31/7/2561 1/8/2561 10/7/2561
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จำนวน 56 เครื่อง ครั้งที่ 2 61047277893 bid (ซ) 18/2561 30/4/2561 7/5/2561 9/5/2561 30/4/2561
  ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61027326942 bid (ซ) 17/2561 2/3/2561 16/3/2561 19/3/2561 2/3/2561
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาบัญชี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61027152743 bid (ซ) 15/2561 15/2/2561 22/2/2561 23/2/2561 15/2/2561
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/1/2561
  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-one ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 เครื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60127097342 b (ซ) 8/2561 30/1/2561 7/2/2561 8/2/2561 30/1/2561
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยที่สนับสนุนการวิจัยและวัฒนธรรม จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61017089312 bid (ซ) 14/2561 15/1/2561 22/1/2561 23/1/2561 15/1/2561
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 56 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60127255910 bid (ซ) 13/2561 3/1/2561 10/1/2561 11/1/2561 3/1/2561
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาบัญชี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2560
  ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107143973 ฺB (ซ) 9/2561 21/12/2560 9/1/2561 10/1/2561 21/12/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาบัญชี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60117462945 bid (ซ) 12/2561 6/12/2560 14/12/2560 15/12/2560 6/12/2560
 
จำนวนทั้งหมด  526 ประกาศ  36 หน้า
footer
 
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.