:: ประกวดราคา/สอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกวดราคา / สอบราคา เลขโครงการ ประกาศที่ ขาย/รับ แบบ รับซอง ดูสถานที่ เสนอราคา เปิดซอง ประกาศ
วันที่ ถึงวันที่ วันที่ ถึงวันที่
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยที่สนับสนุนการวิจัยและวัฒนธรรม จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 61017089312 bid (ซ) 14/2561 15/1/2561 22/1/2561 23/1/2561 15/1/2561
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 56 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60127255910 bid (ซ) 13/2561 3/1/2561 10/1/2561 11/1/2561 3/1/2561
  ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาบัญชี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2560
  ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107143973 ฺB (ซ) 9/2561 21/12/2560 9/1/2561 10/1/2561 21/12/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาบัญชี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60117462945 bid (ซ) 12/2561 6/12/2560 14/12/2560 15/12/2560 6/12/2560
  ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุดขดลวดแบบมองเห็นโครงสร้างการทำงาน จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60117461612 bid (ซ) 11/2561 6/12/2560 14/12/2560 15/12/2560 6/12/2560
  ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ cinema พร้อมเลนส์ จำนวน 3 ตัว ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60117460963 bid (ซ) 10/2561 6/12/2560 14/12/2560 15/12/2560 6/12/2560
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2560
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุดขดลวดแบบมองเห็นโครงสร้างการทำงาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2560
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107136564 B (จ) 1/2561 30/10/2560 27/11/2560 28/11/2560 31/10/2560
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107085217 bid (ซ) 7/2561 18/10/2560 31/10/2560 1/11/2560 18/10/2560
  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60107019156 bid (ซ) 6/2561 11/10/2560 27/10/2560 30/10/2560 11/10/2560
  ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097281700 B (ซ) 5/2561 5/10/2560 16/10/2560 17/10/2560 5/10/2560
  ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องวัดพลังงาน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097272599 B (ซ) 4/2561 5/10/2560 16/10/2560 17/10/2560 5/10/2560
  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดอ่านค่าทันที จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60097249277 B (ซ) 3/2561 4/10/2560 11/10/2560 12/10/2560 4/10/2560
 
จำนวนทั้งหมด  516 ประกาศ  35 หน้า
footer
 
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.