:: รายงานแผนการจัดซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::

รายงานแผนการจัดซื้อ/จ้าง

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครุภัณฑ์ชุดควบคุมระบบเสียง ระบบภาพ จำนวน 1 ชุด และครุภัณฑ์ชุดควบคุมห้องประชุมอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด 2/4/2562
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดครุภัณฑ์บริการงานประชาสัมพันธ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 18/3/2562
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ กองคลังและพัสดุ 21/2/2562
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง 11/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (1) จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23.6 นิ้ว จำนวน 20 จอ (2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA จำนวน 5 เครื่อง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 11/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ (1) ชุดเครื่องมือวัดมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด (2)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 3 เครื่อง (3)จอรับภาพ ชนิดมือดึง ขนาดไม่ต่ำกว่า 70x70 นิ้ว จำนวน 10 จอ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 11/10/2561
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ กองพัฒนานักศึกษา 10/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 เครื่อง 10/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น ความเร็ว 45 แผ่น ต่อนาที ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 เครื่อง 10/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตู้เก็บอุปกรณ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 ตู้ 10/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องเรียงเอกสาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 9/10/2561
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 รายการ คณะครุศาสตร์ 9/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 9/10/2561
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง 9/10/2561

   ทั้งหมด 39 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.