:: ประกาศร่าง TOR มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
ประกาศราคากลาง

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 ซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด 7/3/2562
 ซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด ครั้งที่2 6/3/2562
 ซื้อชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่นรีเลย์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด 27/2/2562
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Energy saver system และ door lock จำนวน 1 ชุด 4/1/2562
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร จำนวน 1 งาน 21/12/2561
 ซื้อชุดทดลองระบบสายส่งแบบมีอินเตอร์เฟสกำหนดสมการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  21/12/2561
 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด 21/12/2561
 จัดซื้อระบบซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 13/12/2561
 ซื้อชุดทดลองการวัดค่าสมบัติทางไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด  11/12/2561
 ซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1ชุด 11/12/2561
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ จำนวน 3 รายการ รอบที่2 30/11/2561
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 15/11/2561
 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตและระบบโสตทัศน์ อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 ระบบ 23/5/2561
 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3500 ANSI Lumens จำนวน 56 เครื่อง ครั้งที่ 2 24/4/2561
 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ 13/3/2561
ราคากลาง

ราคากลาง/ราคามาตรฐาน/หลักเกณฑ์


   ทั้งหมด 390 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.