รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
งบประมาณ
วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้รับแบบ
ผู้เสนอราคา/ราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่สัญญา
1 เครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุดขดลวดแบบมองเห็นโครงสร้างการทำงาน จำนวน 1 ชุด 1,990,000.00 1,990,000.00 e-bidding 1.บจก.โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง 2.บจก.จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง 3.บจก.เทคโนซายน์ ไดแด็คติค 4.บจก.ซีเทค ไดแด็คติค 5.สิณิฏาการโยธา 1.บจก. โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง เสนอราคา 1,980,000.-บาท 2.บจก. เทคโนซายน์ ไดแด็คติค เสนอราคา 1,972,000.-บาท บจก. เทคโนซายน์ ไดแด็คติค ราคา 1,972,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.13/2561 ลว.25/1/2561
2 เครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง 684,000.00 684,000.00 คัดเลือก 1.บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น 2.บจก.แสงวิทย์ ซายน์ 3.บจก.แล็บ เอ็กซเพิร์ท 1.บจก. แสงวิทย์ ซายน์ เสนอราคา 683,500.-บาท 2.บจก. แล็บ เอ็กซเพิร์ท เสนอราคา 682,500.-บาท บจก. แล็บ เอ็กซเพิร์ท ราคา 682,500.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.8/2561 ลว. 22/12/2560
3 เครื่องวัดความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศชนิดอ่านค่าทันที จำนวน 1 เครื่อง 833,000.00 833,000.00 e-bidding 1.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 2.บจก.อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 3.บจก.จันทร์สมบูรณ์ ไลท์ติ้ง 4.บจก.เก็ต อินไซต์ อินโนเวชั่น 5.บจก.จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) 6.ห้างหุ้นส่วน สิณารัตน์ก่อสร้าง 7.บจก.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 8.สิณิฏาการโยธา 1.บจก. อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ เสนอราคา 825,000.- บาท บจก. อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ ราคา 825,000.- บาท เสนอราคารายเดียวและได้รับการคัดเลือก ธบ.4/2561 ลว. 24/11/2560
4 ชุดปฏิบัติการเครื่องวัดพลังงาน จำนวน 1 ชุด 1,980,000.00 1,980,000.00 e-bidding 1.หจก. ปวเรศ ซัพพลาย 2.บจก.เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ 3.บจก.จรัญเอสโซซิเอทส์ 4.บจก.แอดวานซ์ ไซแอม เทค 5.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง 6.บจก.เพอร์เฟค ไดแด๊กติก 7.บจก.โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 8.บจก.ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง 9.บจก.เรียล-ไทม์ ไอ.ที.เอส. 10.บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น 11.บจก.สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง 12.บจก.ฟาสซิเนท 13.บจก.เรืองชัยแทรกเตอร์ 14.บจก.กลุ่มพระยา 15.ห้างหุ้นส่วน สิณารัตน์ก่อสร้าง 16.บจก.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค 17.สิณิฏาการโยธา 1.บจก. เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ เสนอราคา 1,594,000.-บาท 2.บจก. เพอร์เฟค ไดแด๊กติก เสนอราคา 1,960,000.-บาท 3.บจก. ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง เสนอราคา 1,969,000.-บาท 4.บจก. สกาน่า เอ็นจิเนียริ่ง 1,967,000.-บาท บจก. เยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ ราคา 1,594,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.11/2561 ลว. 1/2/2561
5 ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 1,900,000.00 1,900,000.00 e-bidding 1.หจก. ปวเรศ ซัพพลาย 2.บจก.เท็น ซอฟท์ 3.บจก.โปรดัก แฟมมิลี เทรดดิ้ง 4.บจก.โปรเท็น เอ็นจิเนียริ่ง 5.บจก.โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 6.บจก.ฟิลด์เทค ออโตเมชั่น 7.บจก.อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ 8.บจก.แพน ไดแด็กติก 9.หจก. ซันไลท์ติ้ง 559 10.ห้างหุ้นส่วน สิณารัตน์ก่อสร้าง 11.หจก. สิริมนตรา 12.หจก. ศุภชลาลัย 13.สิณิฏาการโยธา 1. บจก. อาร์.เอส. เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ส์ เสนอราคา 1,897,000.-บาท 2.บจก. แพน ไดแด็กติก เสนอราคา 1,894,000.-บาท บจก. แพน ไดแด็กติก ราคา 1,894,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.5/2561 ลว. 20/12/2560
6 เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 620,000.00 620,000.00 e-bidding 1.บจก.จักรทอง โซอิ้งแมชชีน 2.บจก.เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง 3.บจก.เทรซ ออน 4.บจก.ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ 5.บจก.เอ็ม เค แอล อินเตอร์เทรด 6.หจก. ซีบีเคทีเทรดดิ้ง 7.ห้างหุ้นส่วน สิณารัตน์ก่อสร้าง 8.สิณิฏาการโยธา 1.บจก. เทรซ ออน เสนอราคา 611,000.-บาท 2.บจก. ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ เสนอราคา 390,550.-บาท บจก. ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ ราคา 390,550.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.6/2561 ลว. 13/12/2560
7 ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 1,354,000.00 1,436,000.00 e-bidding 1.หจก. คริสตัล อิเลคทรอนิค 2.หจก. ส. มีเดีย 3.บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 4.บจก.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอนซัลติ้ง 5.บจก.ซี เอ็ม บี รัชดา เซลส์ 6.บจก.โปรมาสเตอร์ 7.บจก.ออฟฟิศ แคร์ คอร์ปอเรชั่น 8.บจก.มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค 9.บจก.จอย วิชั่น 10.บจก.เอสทีพี อินตริเกต 11.บจก.ที ไซน์ โซลูชั่น 12.บจก.โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 13.บจก.ไวส์ไลฟ์ 14.บจก.กู้ดเดย์ 15.บจก.เวิร์ค ไลน์ พลัส 16.บจก.พีเอ็น โพรมิเน้นท์ 17.หจก. ทีปกร 2014 18.บจก.พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี 19.หจก. ธ.ภูมิทัศน์ 20.บจก.แม็กโครแมช 21.บจก.ออวิด้า 22.บจก.สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป 23.พี แอนด์ พี อิเล็กทรอนิกส์ (2012) 24.พิพิธทอง (2006) ซัพพลายส์ 25.บจก.แพลนเน็ท แอร์ 26.หจก. อานันอิเลคทรอนิกส์ 27.ร้านพัฒนาอิเล็คทริค และครุภัณฑ์ 1.บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น เสนอราคา 1,349,270.-บาท 2.บจก. ไวส์ไลฟ์ เสนอราคา 1,347,344.-บาท 4.หจก. อานันอิเลคทรอนิกส์ เสนอราคา 1,326,800.-บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิกส์ ราคา 1,326,800.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.7/2561 ลว. 27/12/2560
8 ครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All-in-one จำนวน 30 เครื่อง 660,000.00 660,000.00 e-bidding 1.บจก.สหธุรกิจ 2.บจก.คอมพิวเตอร์โปรดักส์ยูไนเต็ด 3.บจก.เอกซ์คอม โอเอ 4.บจก.อินฟอร์เจนดาต้าซิสเท็ม 5.บจก.เอ็ม แอนด์ ดับบลิว ยูเนียน 6.บจก.เท็น ซอฟท์ 7.บจก.เอวี เทค ซีสเต็มส์ 8.บจก.ดิเอ็นเตอร์ไพรส์รีซอร์สเทรนนิ่ง 9.บจก.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ 10.บจก.คอมเทค ไอที 11.บจก.ซีแอนด์เอ็มเปอร์สเปคชั่น 12.บจก.แมกซ์ไซอัล 13.บจก.มีท เพาเวอร์ ซิสเต็มส์ 14.บจก.เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น 15.บจก.ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี 16.บจก.อินเทกริทิ เมเนจเม้นท์ 17.หจก. ทีปกร 2014 18.หจก. อาร์เอพี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส 19.บจก. แม็กโครแมช 20.บจก. โอ.อี.เทค 21.บจก. ดีดีที อินเตอร์เนชั่นแนล 22.บจก. เอ็น.เอ็น.ดับบลิว คอนสตรัคชั่น 23.วายเอ็นที เซอร์วิส 24.หจก. ทรัพย์สุภัส 25.บจก. เจพีที 1988 26.ศรีไทย คอร์ปอเรชัน 27.หจก. ท่าพระคอนสตรัคชั่น 28.แปซิฟิก พลัส ไอที 29.บจก. พีแอนด์ดับบลิว โซโลชั่น เทคโนโลยี 1.บจก. สหธุรกิจ เสนอราคา 624,024.- บาท 2.บจก. เอกซ์คอม โอเอ เสนอราคา 623,400.-บาท 3.บจก. เอ็ม แอนด์ ดับบลิว ยูเนียน เสนอราคา 786,450.-บาท 4.บจก. โอ.อี.เทค เสนอราคา 640,000.-บาท บจก. เอกซ์คอม โอเอ ราคา 623,400.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.15/2561 ลว. 16/3/2561
9 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 42 ชุด 8,979,012.00 8,988,000.00 e-bidding 1.หจก. กรีน มัลติเทค 2.บจก.สหธุรกิจ 3.บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 4.บจก.ไทย จุลทรรศน์ 5.บจก.เอกซ์คอม โอเอ 6.บจก.สปีด คอมพิวเตอร์ 7.บจก.เอวี เทค ซีสเต็มส์ 8.บจก.โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น 9.บจก.ดิจิตอล สกรีน เพลย์ 10.บจก.เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) 11.บจก.แพน อิเลคทรอนิคส์ 12.บจก.ซีเอชบี เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น 13.บจก.อิมเมจ วิชวล 1993 14.บจก.โพซิทิฟ โซลูชั่น 15.บจก.โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง 16.บจก.แม็กเนท ออดิโอ แอนด์ วิชวล 17.บจก.เอสวีโอเอ (มหาชน) 18.บจก.ทีโอที (มหาชน) 19.บจก.เอส พี วี ไอ (มหาชน) 20.หจก. ทีปกร 2014 21.หจก. ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค 22.บจก.สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป 23.บจก. ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น 24.บจก. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 25.บจก. ไมโคร ซิสเต็ม คอร์เปอร์เรชั่น 26.บจก. ค้าส่ง ไอที กรุ๊ป 27.เอสบีเค โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ 28.ชญาวณิช 29.หจก. ท่าพระคอนสตรัคชั่น 30.บจก. เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ 31.บจก. เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ 32.บจก. แพลนเน็ท แอร์ 33.หจก. เพชรบุรี ณัฐกิจ เอ็นจิเนียริ่ง 34.สิณิฏาการโยธา 1.บจก. ไทย จุลทรรศน์ เสนอราคา 7,954,380.-บาท(ไม่ผ่าน) 2.บจก. เอสวีโอเอ (มหาชน) เสนอราคา 7,495,002.25บาท(ไม่ผ่าน) 3.บจก. สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป เสนอราคา 8,900,000.-บาท 4.บจก. แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท เสนอราคา 8,970,000.-บาท(ไม่ผ่าน) 5.บจก. เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ เสนอราคา 8,950,000.-บาท บจก. สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป ราคา 8,900,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.18/2561 ลว. 18/7/2561
10 กล้องถ่ายวิดีโอ cinema พร้อมเลนส์ จำนวน 3 ตัว 857,070.00 859,000.00 e-bidding 1.หจก. กู๊ด ดีไซน์ 2.บจก.ซีนอนเทค 3.บจก.เอวี เทค ซีสเต็มส์ 4.บจก.เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง 5.บจก.ที ไซน์ โซลูชั่น 6.บจก.ไวส์ไลฟ์ 7.บจก.บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส 8.บจก.บี.วาย.เทเลคอม 9.บจก.ออวิด้า 10.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ 11.สิณิฏาการโยธา 12.นางบุญเทียม เสน่ห์ชอบ 1.บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น เสนอราคา 856,749.-บาท 2.บจก. ไวส์ไลฟ์ เสนอราคา 855,465.-บาท 3.บจก. บี ทู จี ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 664,456.-บาท(ไม่ผ่าน) 4.บจก. ออวิด้า เสนอราคา 638,790.00(ไม่ผ่าน) 5.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 853,539.-บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 853,539.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.12/2561 ลว. 25/1/2561
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการแมคอินทอร์ช จำนวน 40 เครื่อง 1,712,000.00 1,720,000.00 คัดเลือก 1.บจก.พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี 2.นิยมบุญ ซีสเต็มส์ 3. หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ 1.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 1,711,144.-บาท 2.หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 1,705,580.-บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 1,705,580.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.9/2561 ลว. 15/1/2561
12 ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 ชุด 1,885,000.00 1,943,000.00 e-bidding 1.บจก.บริบูรณ์กิจ 1988 2.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ 3.บจก.จอย วิชั่น 4.บจก.แม็กเนท ออดิโอ แอนด์ วิชวล 5.หจก. ธิติพงศ์อินเตอร์กรุ๊ป 6.หจก. ทีปกร 2014 7.บจก.โอ.อี.เทค 8.หจก. ท่าพระคอนสตรัคชั่น 9.บีพี วิศวกรรม 10.บจก.แพลนเน็ท แอร์ 11.สิณิฏาการโยธา 1.บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 1,942,531.50 บาท 2.บจก. โอ.อี.เทค เสนอราคา 1,469,168.-บาท 3.บจก. แพลนเน็ท แอร์ เสนอราคา1,402,700.-บาท บจก. แพลนเน็ท แอร์ ราคา1,402,700.-บาท เสนอราคาต่ำสุด ธบ.16/2561 ลว. 28/3/2561
13 อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 50,309,537.82 50,391,000.00 e-bidding 1.บจก.เสริฐการโยธา 2.บจก.อาศาเฟอร์นิเจอร์ 3.บจก.อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง 4.บจก.เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ 5.บจก.เวิลด์ เดสคอน 6.บจก.ชินพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น 7.บจก.ตราสิน 8.บจก.อาชานิ 9.บจก.โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 10.บจก.วินิจเจริญ ๕๖๐ 11.บจก.พีอีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง 12.บจก.ส.ทวีกิจ 13.บจก.เอส.บี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง 14.บจก.พัฒนศักดิ์ 999 15.หจก. สุพัฒณา99 16.บจก.ซิสเต็ม โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส 17.บจก.พงศ์พัฒนชัย 18.หจก. สุดคณา 19.บจก.ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง 20.หจก. ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง21.หจก. รังสิทัตวิศวกรรม 22.หจก. ธนกฤต รุ่งเจริญทรัพย์ 23.หจก. สินทวีสกลนคร 24.หจก. มุกดารวมกิจ 25.บจก. ดีเลิศมุกดาหาร 26.ห้างหุ้นส่วน สิณารัตน์ก่อสร้าง 27.พิษณุโลก เทคโนโลยี 28.บจก. วี.สถาปัตย์ 29.บจก. กรกาญจน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 30.บจก. 24 เค คอนสตรัคชั่น 31.สิณิฏาการโยธา 32.กิจการร่วมค้า หจก. มุกดารวมกิจ และบจก. ดีเลิศมุกดาหาร 1.บจก. เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ เสนอราคา 47,294,037.50บาท 2.กิจการร่วมค้า หจก. มุกดารวมกิจ และบจก. ดีเลิศมุกดาหาร เสนอราคา49,500,000.-บาท(ไม่ผ่าน) บจก. เซีย คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ ราคา 47,294,037.50บาท เป็นผู้เสนอราคาผ่านคัดเลือกรายเดียว ธบ.10/2561 ลว. 10/1/2561
14 เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 95,230.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคา 95,230.-บาท 2.บจก.เทคโนโลยีไทย เสนอราคา 120,000.- บาท 3. บจก.แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย เสนอราคา 117,700.- บาท บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)ราคา 95,230.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 02010611100006 ลว.1/12/2560
15 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนศิลปกรรม จำนวน 1 ชุด 168,792.50 170,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เจ.ที.ซี.ซัพพลาย เสนอราคา 168,792.50 บาท 2.ร้านบี.เจ.ซัพพลาย เสนอราคา 170,889.70.- บาท 3. หจก.ซีบีเอส เสนอราคา 172,698.- บาท หจก. เจ.ที.ซี.ซัพพลาย ราคา 168,792.50 บาท เสนอราคาต่ำสุด 02010611100010 ลว.1/12/2560
16 ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ จำนวน 10 ชุด 139,100.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 139,100.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 149,800.- บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 146,590.- บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 139,100.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 02010611100008 ลว.01/12/2560
17 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ขนาดกลาง จำนวน 5 ชุด 149,265.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 149,265.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 149,479.- บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 149,800.- บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 149,265.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 02010611100009 ลว.01/12/2560
18 เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมลำโพง จำนวน 5 ชุด 0.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 63,665.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 64,735.- บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 64,200.- บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 63,665.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 02010611100007 ลว.1/12/2560
19 เครื่องบันทึกวิดีโอ HD จำนวน 1 เครื่อง 0.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 90,950.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 92,983.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 92,127.- บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 90,950.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100009 ลว.7/12/2560
20 ชุดตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 ชุด 127,330.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 127,330.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 127,918.50-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 127,758.- บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 127,330.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100014 ลว.14/12/2560
21 เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 ชุด 0.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 29,960.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 30,548.50.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 30,816 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 29,960.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100005 ลว.7/12/2560
22 ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงในสตูดิโอ จำนวน 2 ชุด 0.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 25,252.- บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 25,252.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100008 ลว.7/12/2560
23 ไมโครโฟนบูมพร้อมครอบกันลมแบบขน จำนวน 2 ชุด 0.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 33,170.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 33,812.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 33,576.60 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 33,170.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100011 ลว.07/12/2560
24 ชุดถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอ จำนวน 2 ชุด 0.00 77,400.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 74,258.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 76,975.80.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 75,927.20 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 74,258.- บาท ราคาต่ำสุด 03010611100006 ลว.07/12/2560
25 ชุดไฟผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด 0.00 57,800.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 57,245.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 57,715.80 บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 57,523.20 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 57,245.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100012 ลว.07/12/2560
26 ขาตั้งไฟแฟลชสตูดิโอ จำนวน 4 ขา 0.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 10,272.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 10,700.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 10,785.60 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 10,272.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100010 ลว.07/12/2560
27 เครื่องวัดแสง จำนวน 4 เครื่อง 0.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 51,360.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 52,858.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 52,986.40 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 51,360.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100007 ลว.7/12/2560
28 จอตรวจสอบภาพสำหรับงานผลิตโทรทัศน์ จำนวน 6 เครื่อง 346,680.00 353,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 346,680.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 351,816.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 352,393.80 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 346,680.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100017 ลว.14/12/2560
29 เครื่องผสมสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง 293,180.00 294,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 293,180.- บาท 2.บจก. นิยมบุญซีสเต็ม เสนอราคา 293,715.-บาท 3.บจก. พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลยี เสนอราคา 293,982.50 บาท หจก.อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 293,180.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100016 ลว.14/12/2560
30 กล้อง DSLR จำนวน 8 ชุด 477,648.00 487,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 477,648.- บาท หจก. อานันอิเลคทรอนิคส์ ราคา 477,648.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 03010611100015 ลว.14/12/2560
31 เครื่องวัดค่า LCR ความแม่นยำสูง จำนวน 1 เครื่อง 373,965.00 374,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ เสนอราคา 373,965.- บาท 2. บจก.ดรีมแคชเชอร์ คอนซัลติ้ง เสนอราคา 385,200.- บาท 3. บจก.พีอีซีอิเลคทรอนิคส์ เสนอราคา 385,200.- บาท บจก. ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ราคา 373,965.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 04010611100007 ลว.1/12/2560
32 เครื่องบัดกรีควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง 0.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 36,300.-บาท บจก. สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย)ราคา 36,300.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 04010611100012 ลว.8/12/2560
33 เครื่องเป่าลมร้อนอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 0.00 41,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 41,800.-บาท บจก. สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย)ราคา 41,800.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 04010611100013 ลว.8/12/2560
34 เครื่องอบแห้งแบบถาด (Tray dryer) จำนวน 1 เครื่อง 178,000.00 178,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ยูนิค ทูลส์ เสนอราคา 178,000.- บาท 2.บจก.บิ๊ก สเตชั่น เสนอราคา 190,460.- บาท 3.บจก. บากอง เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 192,600.- บาท บจก. ยูนิค ทูลส์ราคา 178,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 04010611100010 ลว.1/12/2560
35 เครื่องบดตัวอย่างแบบใบมีด จำนวน 1 เครื่อง 470,000.00 470,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น เสนอราคา 470,000.-บาท บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั่นราคา 470,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 04010611100006 ลว.1/12/2560
36 เครื่องสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารโดยวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 294,000.00 294,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ยู พี มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลาย เสนอราคา 294,000.- บาท 2. หจก. วีรธนวัฒน์ เสนอราคา 310,000.- บาท 3.บจก. ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดดิ้งจํากัด เสนอราคา 320,000.- บาท บจก. ยู พี มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล ซัพพลายราคา 294,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 04010611100008 ลว.01/12/2560
37 เครื่องระเหยสูญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง 420,000.00 421,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. บูชิ(ไทยแลนด์) เสนอราคา 420,000.- บาท 2.บจก.แล็บไอวีเอฟ(ประเทศไทย) เสนอราคา 470,800.- บาท 3.หจก. เอสเอสพี.ซัพพลายแอนด์ ไซเอนซ์ เสนอราคา 481,500.- บาท บจก. บูชิ(ไทยแลนด์)ราคา 420,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 04010611100009 ลว.01/12/2560
38 ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด 0.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. เจ.พี.อีควิปเม้นท์ เสนอราคา 80,000.- บาท 2.หจก.จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ ซัน เสนอราคา 86,991.- บาท 3. บจก.หัตถภัณฑ์ เสนอราคา 90,950.- บาท บจก. เจ.พี.อีควิปเม้นท์ราคา 80,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 05140611100001 ลว.30/11/2560
39 เครื่องสลับสัญญาณคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 0.00 73,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. สยามเทค แอนด์ ดี เวลล็อป เสนอราคา 26,400.-บาท 2.บจก. ซิสเต็ม โปร ดาต้า เสนอราคา 26,490.-บาท 3.บจก. ธิน โซลูชั่น ซิสเต็มส์ เสนอราคา 26,600.-บาท บจก. สยามเทค แอนด์ ดี เวลล็อปราคา 26,400.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 06000611100003 ลว.16/11/2560
40 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบ NAS จำนวน 1 เครื่อง 0.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 53,286.-บาท 2.บจก.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 53,500.- บาท 3. บจก.ไทย ดับเบิ้ลเอส อินดัสตรี เสนอราคา 64,200.- บาท บจก. ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ราคา 53,286.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 07510611100003 ลว.1/12/2560
41 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wifi Router) จำนวน 3 ชุด 0.00 27,900.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 27,894.90บาท 2.บจก.อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 28,890.- บาท 3. บจก.ไทย ดับเบิ้ลเอส อินดัสตรี เสนอราคา 29,532.- บาท บจก. ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ราคา 27,894.90บาท เสนอราคาต่ำสุด 07510611100004 ลว.1/12/2560
42 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 176,550.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) เสนอราคา 176,550.-บาท 2.บจก. แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย เสนอราคา 180,000.-บาท 3.บจก. เทคโนโลยีไทย เสนอราคา 192,600.-บาท บจก. ริโก้ (ประเทศไทย)ราคา 176,550.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 07510611100001 ลว.27/11/2560
43 ชุดสารสนเทศการวิจัย 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. สไมล์ ซัพพลาย เสนอราคา 250,000.- บาท 2.บจก. ออร์กา เทค เสนอราคา 264,825.- บาท 3.บจก.ทรีซี อินทีเรีย เสนอราคา 173,920.- บาท บจก. สไมล์ ซัพพลายราคา 250,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 09000611100002 ลว.18/12/2560
44 รถไฟฟ้าสำหรับขนย้ายอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 0.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ยูด้า มอเตอร์ เสนอราคา 74,900.-บาท 2.ร้านสมชายชัวว์รถไฟฟ้า เสนอราคา 86,670.-บาท 3.บจก.ไพอรีไทเซอร์โกบอล เทรด เสนอราคา 93,090.-บาท บจก. ยูด้า มอเตอร์ราคา 74,900.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 14910611100014 ลว.14/12/2560
45 กระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ค จำนวน 1 เครื่อง 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก.คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ เสนอราคา 120,000.- บาท 2.บจก.แอคเซสโซรี่ ซัพพลาย เสนอราคา 133,450.- บาท 3.บจก.โมบายลิงค์(ประเทศไทย) เสนอราคา 139,100.- บาท บจก. คอนทินิวอัสฟอร์ม แอนด์ คอมพิวเตอร์ราคา 120,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 14910611100007 ลว.14/12/2560
46 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง 0.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. ปุณณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 66,000.-บาท 2.บจก. ที.เอ็น.แม็คเน็ท เซนเตอร์ เสนอราคา 68,480.-บาท 3.บจก. ลีก้า บิสสิเนส เสนอราคา 70,620.-บาท บจก. ปุณณ์ อินเตอร์เนชั่นแนลราคา 66,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด 14910611100014 ลว.14/12/2560
47 อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 1 ชุด 143,670.00 226,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บจก. เพลย์มิวสิค เซ็นทรัล เสนอราคา 143,670.- บาท 2.ร้านเฟมัส ซาวด์ เสนอราคา 151,440.- บาท 3. ร้านเดอะมาร์ชมิวสิค เสนอราคา 159,900.- บาท บจก. เพลย์มิวสิค เซ็นทรัลราคา 143,670.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 14910611100006 ลว.13/12/2560
48 อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ชุด 211,000.00 211,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 เสนอราคา 211,000.- บาท 2.ร้านสมชายสปอร์ต เสนอราคา 218,160.- บาท 3.ร้านชอบสปอร์ต 2009 เสนอราคา 252,000.- บาท หจก.เอฟบีที สปอร์ต 2000 ราคา 211,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด 14910611100005 ลว.13/12/2560

   ทั้งหมด 48 รายการ

footer
 
กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
งานพัสดุ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 5023, 5024 โทรสาร. 0-2890-1810  email : pasdu@dru.mail.go.th
©พัฒนาเว็บไซต์โดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.